Regulamin

WYBIEGAJ SPRAWNOŚĆ
Regulamin

 

I. ORGANIZATOR

 1. Stowarzyszenie „DAĆ SIEBIE INNYM” – Janusz Bukowski.
 2. Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

II. WYKONAWCA

 1. Stowarzyszenie „DAĆ SIEBIE INNYM” – Janusz Bukowski.

III.CEL

 1. Zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.
 4. Promocja Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

IV.TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 14 października 2018 roku.
 2. Start biegu głównego nastąpi o godzinie 11:00.
 3. Start i meta biegu będzie usytuowana w Parku Kępa Potocka.
 4. Trasa ma charakter biegu parkowego (alejki).
 5. Długość trasy biegu głównego wynosi ok. 5000 m.
 6. Rozegrane zostaną oddzielne biegi dla dzieci i młodzieży.
 7. Długość trasy biegów dziecięcych i młodzieżowych będzie dostosowana do wieku uczestników.
 8. Pomiar czasu w biegu głównym zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów.
 9. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
 10. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 50 minut.

V. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegu głównym na dystansie 5000 m może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat.
 2. W biegach dziecięcych i młodzieżowych organizator przewiduje następujące kategorie wiekowe: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat. W biegach dla dzieci w wieku 4-12 lat nie będzie podziału na płeć.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
 4. Uwaga! Limit uczestników biegu głównym na dystansie 5000 m wynosi: 500 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić w pobliżu startu i mety (w Centrum Olimpijskim).
 6. Biuro będzie czynne: od 8:00 do 10:00.
 7. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 8. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 9. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 10. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC i NNW.

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do biegu głównego będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.wybiegajsprawnosc.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, adres e-mail, klub.
 2. Zgłoszenia do biegów dziecięcych, młodzieżowych i Nordic Walking będą przyjmowane wyłącznie w dniu zawodów w okolicach startu od godz. 10.00 do wyczerpania limitu miejsc. Limit dzieci wynosi 150, a Nordic Walking 50 osób. Zgłoszenia grupowe dzieci nie będą przyjmowane.
 3. Zgłoszenia on-line na dystansie 5000 m będą przyjmowane od dnia 3 sierpnia 2018. W dniu 14 października 2018 r. dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów.
 4. Opłata startowa za udział w biegu głównym wynosi minimum 50 złotych, zachęcamy do wyższych wpłat zgodnie z ideą biegu.
  Opłata za udział w biegu dziecięcym wynosi 10 zł, a Nordic Walking 20 zł, zachęcamy do wyższych wpłat zgodnie z ideą biegu.
  Całość środków zebranych z opłat startowych zostanie przekazana na zakup:
  - wózka inwalidzkiego
  - 4 wózków manualnych
  - 12 turnusów rehabilitacyjnych
 5. Opłatę za bieg główny należy uiścić na konto: Alior Bank, Stowarzyszenie "Dać siebie innym", nr konta: 84 2490 0005 0000 4500 9955 6562 z dopiskiem – WYBIEGAJ SPRAWNOŚĆ DAROWIZNA – opłata startowa za …. (imię i nazwisko).
  Opłaty za biegi dziecięce i Nordic Walking będą przyjmowane na miejscu, w momencie zapisów.
 6. Każdy uczestnik biegu głównego jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 5 dni od momentu dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
 7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 8. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "Opłata grupowa darowizna" oraz imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu.
 9. Organizator nie wystawia faktur VAT za udział w imprezie.
 10. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
  - numer startowy wraz z czterema agrafkami
  - pamiątkową koszulkę
  - wodę, gorący posiłek (na mecie)
  - medal (na mecie)
 11. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu dziecięcego i Nordic Walking otrzymuje:
  - numer startowy wraz z czterema agrafkami
  - wodę, gorący posiłek (na mecie)
  - medal (na mecie)

VII. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego otrzymują medale wyprodukowane przez Mennicę Polską (pozłacany, srebrny i brązowy) oraz puchar za zajęcie pierwszego miejsca ufundowany przez Małżonkę Prezydenta R.P. Panią Agatę Kornhauser-Dudę.
 2. W biegach dziecięcych i młodzieżowych w kategoriach wiekowych 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat oraz Nordic Walking i biegach dla niepełnosprawnych zdobywcy miejsc I-III (osobno dziewczęta i chłopcy) otrzymują medale wyprodukowane przez Mennicę Polską (pozłacany, srebrny i brązowy) – bez podziału na płeć. Za zajęcie pierwszego miejsca zostaną wręczone puchary ufundowane przez Ministra Sportu i Turystyki Pana Witolda Bańkę.
 3. Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe: 30 zegarków Timex i inne niespodzianki.
 4. Uczestnictwa w „Wybiegaj sprawność” jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także praw do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie „Wybiegaj sprawność” uczestnika postępującego niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe, będą przetwarzane przez organizatora biegu, Stowarzyszenie „DAĆ SIEBIE INNYM”,  z siedzibą w Warszawie przy ul.Synów Pułku 12 m 66, która zwana jest dalej „Administratorem”.
 2. Podane przez Panią/Pana (zwanych dalej „Uczestnikiem”) dane, będą przechowywane w bazie Administratora oraz przetwarzane dla celów organizacji biegu oraz kolejnych jego edycji.
 3. Uczestnikiem biegu jest każda osoba, która wyraża chęć udziału w organizowanym biegu; zarejestrowała się do udziału w biegu; dokonała płatność na poczet swojego udziału w biegu lub której udział został opłacony przez inne podmioty.
 4. Przystępując do rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, w rozumieniu Ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.) oraz na warunkach podanych w niniejszej polityce.
 5. Proces rejestracji i płatności wiąże się z przekazaniem Administratorowi podstawowych danych osobowych Uczestnika, które z kolei będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do organizacji biegu. Dodatkowo:
  - Niektóre, podane przez Uczestnika, dane będą publikowane na listach startowych oraz po odbyciu się organizowanego biegu w stosunku do każdego Uczestnika z osobna, przy czym zakres publikowanych danych ograniczy się do: imienia i nazwiska, roku urodzenia, miejscowości zamieszkania lub ewentualnie nazwy klubu/stowarzyszenia Uczestnika organizowanego biegu, w celu wykazania wyników i klasyfikacji uczestników biegu.
 6. Podanie przez Uczestnika biegu danych wymienionych w niniejszej polityce jest dobrowolne, ale niezbędne do:
  - Udziału w biegu,
  - Przeprowadzenia procesu rejestracji do biegu, w tym automatycznego nadania numeru startowego Uczestnika biegu,
  - Sprawnej realizacji oraz obsługi biegu,
  - Celów archiwalnych.
  Podane dane osobowe przetwarzane będą także w celu analitycznym oraz statystycznym.
  Brak podania wymienionych danych, uniemożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w organizowanym biegu.
 7. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 138), a ich zbieranie i przetwarzanie odbędzie się wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia rejestracji biegu, realizacji biegu, publikacji wyników, klasyfikacji uczestników biegu oraz dokonania płatności za uczestnictwo w biegu, przy czym poufne dane bankowe dotyczące samej płatności (dane kart płatniczych czy dane dostępu do kont bankowych, z wyłączeniem danych osobowych na potrzeby rejestracji i realizacji biegu), nie będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora.
 8. Dane Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji biegu oraz akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.).
 9. Uczestnik wyraża zgodę na komunikację elektroniczną w celach marketingowych, na wskazany przez siebie w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej, która może zawierać:
  - Informacje nt. biegu oraz jego organizacji,
  -  Informacji nt. kolejnych edycji biegów,
  - Produktach i usługach oferowanych Uczestnikom biegu przez organizatora, partnerów i sponsorów.
  Za w/w zgody Uczestnika na przetwarzanie i przesyłanie, uważa się zaznaczenie odpowiednich pól, w trakcie rejestracji, przez Uczestnika.
 10. Administrator może przetwarzać i przesyłać do Uczestnika inne informacje drogą elektroniczną, wynikające z procesu rejestracji, opłat i udziału w biegu (np. informacje o nadanym numerze startowym), zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.
 11. Każdy Uczestnik biegu ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych,
  - poprawiania swoich danych,
  - usuwania swoich danych, przy czym żądanie usunięcie złożone przed datą organizacji biegu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w biegu,
  - przenoszenia swoich danych,
  - wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych, w każdym czasie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika biegu, narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z „Wybiegaj sprawność” należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Wykonawcy na adres: Stowarzyszenie "Dać siebie Innym", ul. Warneńska 3 m. 72, 02-759 Warszawa, z dopiskiem „Wybiegaj sprawność - Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia biegu - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące „Wybiegaj sprawność” Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących „Wybiegaj sprawność” będzie ostateczna.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników „Wybiegaj sprawność” obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 4. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.